Konstruktionsmaterial

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE606

Kod
1TE606
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

  • redogöra för grundläggande samband mellan struktur och egenskaper för metalliska, keramiska, polymera material samt kompositer
  • göra kvalitativa jämförelser mellan material och ange användningsområden för de vanligaste konstruktionsmaterialen i de olika tekniska materialen
  • tolka och använda binära fasdiagram
  • redogöra för vilka mekanismer som ligger till grund för härdning av metaller
  • redogöra för olika provningsmetoder av material

Innehåll

Materials uppbyggnad och deformationsmekanismer. Samband mellan atombindningar, mikrostruktur och makroskopiska egenskaper. Fasdiagram. Materialprovning. Egenskaper och användningsområden för tekniska material inom alla metallklasser: metaller, polymerer, keramer och kompositer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, studiebesök, laborationer och projektuppgift.

Examination

Skriftligt prov ges vid kursens slut. Laborationer och projektuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin