Världens språk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN133

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN133
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 mars 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Språkvetarprogrammet, Lingvistik A och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Lingvistik I, 7,5 hp, eller motsvarande

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • förklara termen språktypologi,
  • redogöra för skillnaderna mellan, och ändamålen med följande tre sätt att lingvistiskt klassificera språk: genetisk klassificering, typologisk klassificering och areal klassificering,
  • beskriva och problematisera begreppen språklig ekvivalent och språklig universalie,
  • förstå glossning och kunna tyda glossade språkexempel samt förstå vanliga förkortningar,
  • översiktligt redogöra för ”språkens demografi” i världen samt skillnaden mellan språkmångfald (”många språk”) och språkfamiljsmångfald (”många språkfamiljer”),
  • redogöra för olika typer av språktypologiska klassifikationssystem, inklusive morfologisk typologi ordföljdstypologi,
  • beskriva begreppet sprachbund och redogöra för några välkända exempel på sprachbund (Balkan, Sydasien),
  • redogöra för beteckningarna markerad och omarkerad samt olika markeringsstrategier i världens språk,
  • redogöra för skillnaden mellan nominativa-ackusativa, ergativa-absolutiva och kluvna (”split ergativity”) kasusmarkeringssystem.

Innehåll

Kursen ska ge en introduktion till vad som förenar och skiljer världens språk. Kursens fokus ligger på gemensamma och särskiljande drag i världens språk då det gäller ordförråd, grammatik och ljudstruktur. Frågor rörande språk och kultur, flerspråkighet och språkplanering tas också upp, belysta genom beskrivning och analys av konkreta språksituationer i olika delar av världen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kurserna Språkvetenskapens grunder, Världens språk, Språk, datorer och textbehandling samt Språket, individen och samhället motsvarar tillsammans lingvistik A, och får ej medtas i examen tillsammans med lingvistik A. De fyra nämnda kurserna ger tillsammans behörighet för lingvistik B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin