Arabisk grundkurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB123

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB123
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 juli 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom termin 1 på orientalistikprogrammet med arabisk inriktning, inom Arabiska A och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • redogöra för allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik samt grundläggande grammatisk terminologi,
  • beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
  • redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd,
  • läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal,
  • översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon,
  • översätta enkla meningar från svenska till arabiska,
  • tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi,
  • med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne,
  • skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna,
  • diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Innehåll

Introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter på modern standardarabiska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska. Enkel uppsatsskrivning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination i kursen sker genom skriftliga examinerande moment. Dessa utgörs av delar som äger rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning och i form av avslutande tentamen), eller vara sådana som studenten utför på egen hand (ex. inspelning, inlämningsuppgifter). För distansstudenter utgörs examination av skriftliga och muntliga (inspelning) examinatoriska uppgifter under kursen, samt avslutande skriftlig salstentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Arabiska A (5AB123).

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Grundkurs i arabiska (5AB122) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin