Glaciologi och glaciala landskapsprocesser

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE040

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE040
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Dynamiska geosystem, 10 hp, eller Klimatvariationer, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • förklara de grundläggande fysikaliska principerna inom glaciologi och glacialgeologi
  • bedöma hur klimatet påverkar glaciärers massomsättning, rörelse och utbredning genom indirekta och direkta återkopplingsmekanismer.
  • dra slutsatser om hur dagens ismassor i olika regioner påverkats och kommer att påverkas av klimatvariationer, och hur detta påverkar framtida havsyteförändringar
  • förklara inlandsisars existensbetingelser och relatera dessa till förhållanden och förändringar i klimatet
  • tillämpa glaciologiska hypoteser på samspelet med geosfären och processer som mobiliserar, transporterar och avsätter sediment samt formar det glaciala landskapet
  • förklara och granska glaciologiska metoder som används i forskningen idag

Innehåll

Under kursen behandlas olika aspekter inom glaciologi och glacialgeologi såsom; glaciärers massbalans och energibalans; glacialmekanik och dynamik; glacialhydrologi; glacial termodynamik och temperaturfördelning; externa och interna återkopplingsmekanismer i samspelet mellan glaciärer och omgivande miljö; effekter av klimatvariationer och resulterande havsyteförändringar; iskärnor som klimatarkiv och klimathistoria under den senaste glacialepoken; förutsättningar för och förändringar av inlandsisar över tid; glaciala landformer; landformsskapande processer; glaciologiska arbetsmetoder och frågeställningar.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och datorövningar samt projektarbete. Deltagande i seminarier och datorövningar och projektarbete är obligatoriska.

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen 7 hp, övningar och seminarier 5 hp och projektarbete 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin