Informationssystem B: Algoritmer och datastrukturer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS012

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS012
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 oktober 2013
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

15 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- beskriva vanliga datastrukturer och algoritmer

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- använda datastrukturer och implementera grundläggande algoritmer

- kunna använda klassbibliotek för att lösa vanligt förekommande problem

- jämföra och värdera olika algoritmer

Innehåll

Datastrukturer

Abstrakta datatyper

Algoritmer, t.ex. sökning och sortering

Komplexitet (Ordo)

Grundläggande tekniker, t.ex. rekursion och "divide and conquer"

Grundläggande algoritmer associerade med respektive datastrukturer

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin