Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5GR801

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GR801
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska och bysantinologi A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 november 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med grekiska som huvudområde samt kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • visa brett kunnande inom området grekiska och bysantinologi,
  • visa fördjupad teori- och metodkunskap inom området,
  • visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används med särskild hänsyn till området,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning med relevans inom området,
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap,
  • visa förmåga att skriftligt klart redogöra för en vetenskaplig undersökning,
  • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat vetenskapligt forskningsarbete och dess deluppgifter inom givna tidsramar, och
  • visa förmåga att muntligt diskutera ett annat vetenskapligt arbete på motsvarande nivå,visa förmåga att muntligt försvara det egna arbetet.

Innehåll

Kursen består av ett självständigt arbete i form av en uppsats och baserat på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning. Denna handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Examination

Examinationen på kursen utgörs i första hand av en uppsats om 70–90 sidor, som studenten ska försvara vid ett slutseminarium. Som komplement examineras kursen också genom ett PM, muntligt i samband med handledning och seminarier, samt genom bedömning av en slutseminarieopposition på någon annans uppsats (eller, om studentunderlaget inte tillåter detta, genom en kritisk diskussion av en artikel eller motsvarande av lämplig svårighetsgrad).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin