Konstruktionsmaterial

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE606

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE606
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 oktober 2014
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande samband mellan struktur och egenskaper för metalliska, keramiska, polymera material samt kompositer,
  • göra kvalitativa jämförelser mellan material och ange användningsområden för de vanligaste tekniska materialen i de olika materialklasserna,
  • tolka och använda binära fasdiagram,
  • redogöra för vilka mekanismer som ligger till grund för härdning av metaller,
  • redogöra för olika provningsmetoder av material.

Innehåll

Materials uppbyggnad och deformationsmekanismer. Samband mellan atombindningar, mikrostruktur och makroskopiska egenskaper. Fasdiagram. Materialprovning. Egenskaper och användningsområden för tekniska material inom alla materialklasser: metaller, polymerer, keramer och kompositer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, studiebesök, laborationer och projektuppgift.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut. Laborationer och projektuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin