Vågor och optik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA522

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA522
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 maj 2015
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

60 hp inklusive Mekanik II/Elektriska transmissionssystem/Mekanik KF och Elektroteknikens grunder III: Fältteori/Elektromagnetism I/Elektromagnetism. Elektromagnetism kan läsas parallellt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • lokalisera relevanta matematiska sammanhang i fackböcker och tillämpa dessa för att lösa problemställningar som förekommer inom vågrörelseläran.
  • identifiera och illustrera fysikaliska koncept och begrepp inom akustik och optik och förklara dessa på en lämplig nivå.
  • göra rimlighetsbedömningar av optiska och akustiska sammanhang.
  • organisera och planera ett enklare laborationsexperiment och utarbeta en relaterad rapport i muntlig och skriftlig form.

Innehåll

Kort repetition av grundläggande begrepp inom vågrörelselära, mekaniska/akustiska vågor: superposition, stående vågor, svävningar, Dopplereffekt. Elektromagnetiska vågor och optik: Reflexion, refraktion, dispersion, fas- och grupphastighet. Geometrisk optik, optiska instrument. Polarisation, optisk aktivitet, dubbelbrytning. Interferens. Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Holografi. Något om strålningskällor.

Laborationer inom stråloptik, vågoptik, interferens, polarisation. Projektarbete och obligatoriska uppgifter inom optik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete. Gästföreläsning. Deltagande i laborationer och med dessa integrerad undervisning är obligatoriskt.

Examination

Skriftligt prov vid kursen slut (4 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin