Grundkurs i företagsfinansiering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE997

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE997
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 januari 2015
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • behärska olika metoder för att tidsjustera kapitalflöden
  • känna till olika synsätt som utnyttjas vid investeringsbedömning
  • beräkna det teoretiska priset för en aktie och en obligation
  • känna till begreppet kapitalkostnader och genomsnittligt vägd kapitalkostnad och hur dessa beräknas
  • känna till och behärska grunderna i det som benämns portfölj- och kapitalmarknadsteori
  • känna till begreppet ”effektiva marknader”
  • känna till begreppet kapitalstruktur samt förstå dess relation till kapitalkostnad
  • utnyttja olika statistiska metoder med tillämpningar inom finansiell ekonomi
  • känna till begrepp avseende derivatprodukter
  • känna till begrepp som utnyttjas på den internationella valutamarknaden

Innehåll

Kursen syftar till att ge en första inblick inom ämnet finansiell ekonomi. Det innebär att grundsynen inom portföljteorin studeras och vidareutvecklas till att omfatta kapitalmarknadsteori. Olika värderingsmodeller för att beräkna en placerings förväntade avkastning, liksom en placerings korrekta värde, behandlas. Ett viktigt inslag i kursen är även investeringsmomentet och identifiering av korrekt diskonteringsränta. Vidare behandlas valet mellan och kostnader för olika kapitalkällor. Kursen ger även en övergripande bild av optionsteorin med tyngdpunkt på begrepp och kassaflöden.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats och i studiehandledningen.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Examination sker genom en skriftlig tentamen.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin