Vågor och optik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA522

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA522
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

60 hp inklusive Mekanik II/Elektriska transmissionssystem/Mekanik KF och Elektroteknikens grunder III: Fältteori/Elektromagnetism I/Elektromagnetism. Elektromagnetism kan läsas parallellt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för fundamentala storheter för vågor och optik.
  • identifiera, illustrera och förklara fysikaliska koncept och begrepp inom vågor och optik.
  • beskriva och diskutera tekniska tillämpningar av enklare optiska instrument.
  • visa analytisk problemlösningsförmåga genom att använda lämpliga modeller, antaganden och approximationer samt kunna bedöma resultatens rimlighet
  • planera och genomföra ett enklare laborationsexperiment samt muntligt och skriftligt redovisa resultaten

Innehåll

Kort repetition av grundläggande begrepp inom vågrörelselära, mekaniska/akustiska vågor: superposition, stående vågor, svävningar, Dopplereffekt. Elektromagnetiska vågor och optik: Reflexion, refraktion, dispersion, fas- och grupphastighet. Geometrisk optik, optiska instrument. Polarisation, optisk aktivitet, dubbelbrytning. Interferens. Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Holografi. Något om strålningskällor. Orientering om framställning av optiska komponenter med modern teknologi.

Laborationer inom stråloptik, vågoptik, interferens, polarisation. Projektarbete och obligatoriska uppgifter inom optik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete. Gästföreläsning. Deltagande i laborationer och med dessa integrerad undervisning är obligatoriskt.

Examination

Skriftligt prov vid kursen slut (4 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin