Latin D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LA405

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LA405
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Latin G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 juni 2015
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom kandidatprogrammet i tidiga språk och kulturer samt i klassiska studier och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 22 hp i Latin C vari skall ingå delkursen Latinsk syntax.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ytterligare fördjupning i insikterna i det latinska språket från klassisk tid genom översättningsövningar och förbättrad beläsenhet i latinsk litteratur. Utbildningen avser även att ge förmåga att kombinera de kunskaper och färdigheter som förvärvats tidigare under utbildningen genom författandet av ett examensarbete.

Efter genomgången kurs förväntas studenten

  • aktivt behärska det klassiska latinets formlära, syntax och ordbildning samt kunna redogöra för de viktigaste förändringarna i det senare romerska latinet samt i latinet under medeltid och i tidigmodern tid;
  • behärska de grundläggande prosodiska reglerna i klassisk tid samt de viktigaste förändringarna på området i senare tiders latin samt behärska de versmått som förekommer i de lästa texterna;
  • kunna översätta de lästa texterna till svenska, analysera den grammatiska strukturen och redogöra för den historiska och litterära kontexten samt för den lästa textens språkhistoriska sammanhang;
  • kunna redogöra för den antika romerska litteraturen och de viktigaste verkens tradering;
  • kunna diskutera genusteoretiska problem i de lästa texterna;
  • dokumentera sin förmåga att tillämpa en del av den klassiska filologins grundläggande metoder i ett examensarbete.

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

1.Syntax och stilistik med översättningsövningar, 6 hp

Delkursen syftar till att ge en systematisk och fördjupad genomgång av det klassiska latinets syntax. Kortare texter av olika slag översätts från svenska till latin.

2.Prosakurs, 5 hp

Läses c:a 100 sidor prosa. Av dessa bör c:a 60 vara hämtade från Seneca den yngres Epistulae morales och från Plinius den yngres brev. Resterande 40 sidor kan väljas från valfri period i samråd med examinator. Alla texter skall läsas med passande kommentarer.

3.Poesikurs, 4 hp

Läses c:a 1000 vers poesi. Av dessa bör ca. 400-500 vara hämtade från Vergilius (t.ex. Eclog. 1, 4, 9 och 10), minst ca. 200 från Horatius, medan resterande ca. 300-400 vers kan väljas från valfri period i samråd med examinator. Alla texter skall läsas med passande kommentarer.

4.Examensarbete, 15 hp

Examensarbetet utgörs av en uppsats av begränsat omfång (c:a 15-30 sidor). Uppsatsen skall behandla en frågeställning av filologisk, språklig, litterär eller historisk art. Vid behandling av litterära och historiska frågeställningar skall arbetet basera sig på självständig tolkning av latinsk text.

Undervisning

1. Syntax och stilistik med översättningsövningar, 6 hp

Undervisningen har formen av lektioner. Inför varje lektion förväntas studenterna översätta en kortare text till latin.

2. Prosakurs, 5 hp

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand med hjälp av kommentarer.

3. Poesikurs, 4 hp

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand med hjälp av kommentarer.

4. Examensarbete, 15 hp

Undervisningen sker i form av individuell handledning.

Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker muntligt, skriftligt och genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att betyget Väl godkänd skall åsättas hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 20 hp inom densamma.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

1. Syntax och stilistik med översättningsövningar, 6 hp

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov vid delkursens slut.

2. Prosakurs, 5 hp

Kunskapskontroll sker genom muntligt prov vid delkursens slut.

3. Poesikurs, 4 hp

Kunskapskontroll sker genom muntligt prov vid delkursens slut.

4. Examensarbete, 15 hp

Examensarbetet behandlas vid ett seminarium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin