Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG240

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG240
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Tekniska utbildningsnämnden, 11 november 2014
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till kvalitetsteknik eller Introduktion till kvalitetsteknik för ingenjörer. Genomgången kurs i Kvalitetsutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppen hållbar utveckling, företagens sociala ansvar (CSR), socialt ansvar (SR) och företagsansvar (CR) samt beskriva deras drivkrafter,
  • beskriva planetens gränser,
  • beskriva och använda angreppssätt för ökad hållbarhet som t.ex. Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD),
  • beskriva och använda angreppsätt för ökad hållbarhet som t.ex. Framework för Strategic Stustainible Development, konsonans och maximalistisk etik,
  • beskriva hur arbetssätt från kvalitetsutveckling kan användas för att förstärka arbete med socialt ansvarstagande,
  • beskriva rapportering enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI),
  • genomföra en förenklad livscykelanalys,
  • redogöra för hållbart ledarskap och etiskt ledarskap.

Innehåll

Drivkrafter för hållbar utveckling och hur dessa relaterar till organisationers ansvar. Olika sätt för

hållbarhetsrapportering och mätning. Möjliga synergier mellan kvalitetsutveckling och

företagens sociala ansvar. Hållbart ledarskap och etiskt ledarskap. CSR inom olika verksamheter (offentlig och privat sektor). Grunderna i livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin