Bioinformatik - startkurs

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB700

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB700
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 april 2016
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Antagen till masterprogrammet i Bioinformatik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redovisa grundläggande kunskaper inom cell- och molekylärbiologi
  • redovisa grundläggande kunskaper om evolution på cell- och organismnivå
  • uppvisa grundläggande kunskaper i bioinformatik
  • uppvisa grundläggande kunskaper om makromolekylers struktur, inklusive analys av struktur, dynamik och klassificering
  • analysera och diskutera forskningsämnen inom cell- och molekylärbiologi och bioinformatik.

I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna

  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor
  • visa insikt om bioinformatikens möjligheter, begränsningar och roll i samhället
  • göra en individuell studieplan.

Innehåll

Grundläggande kunskaper om DNA och kromosomer. Replikation, transkription och translation. Rekombination och reparation av DNA. Reglering av genuttryck. . Struktur och funktion hos proteiner, RNA och DNA. Cellens komponenter. Grundläggande sekvens- och strukturbioinformatik. Tillämpningar av bioinformatisk forskning. Datorlaborationer i bioinformatisk forskningsmiljö. Etiska aspekter inom utbildning och forskning. Bioinformatikens roll i samhället.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer .

Examination

Följande krav gäller för godkänt på delkurserna:

För grundläggande cell- och molekylärbiologi ( 4 hp) fordras godkänt skriftligt prov och aktivt deltagande i seminarier.

För bioinformatik i forskningen ( 5 hp) fordras godkänt skriftligt prov, godkända labbrapporter och aktivt deltagande i seminarier.

För strukturell bioinformatik (4 hp) fordras godkänt skriftligt prov, godkända labbrapporter och aktivt deltagande i seminarier.

För introduktionen till masterstudier (2 hp) fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport och genomförd studieplanering.

Övriga föreskrifter

Kursen har studenter med olika bakgrund, och undervisningen har därför viss individuell uppläggning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin