Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FG240

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FG240
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 26 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Ersätter och motsvarar 3FG416 eller 3FG840 Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav.

Behörighetskrav

Sökande inom receptarieprogrammet ska ha 120 hp inklusive kursen Galenisk och fysikalisk farmaci samt ha genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5 inom programmet.

Sökande inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik ska ha genomgått kursen Galenisk farmaci.

Antagen till masterprogrammet i läkemedelsanvändning eller masterprogrammet i  läkemedelsutveckling med godkänd grundläggande kurs i galenisk farmaci.

Behörig att antas till fristående kurs är den som har minst en kandidatexamen i farmaci och/eller farmaceutisk vetenskap, naturvetenskap eller motsvarande, inklusive kunskaper motsvarande 60 hp farmaci inklusive grundläggande utbildning i galenisk farmaci. Annan utbildning prövas individuellt. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

De studerande skall efter genomgången kurs:

- kunna finna och använda källorna till aktuell information om de regulatoriska krav som gäller för utveckling, dokumentation och godkännande av nya läkemedel

- kunna beskriva processerna för att erhålla godkännande för användning av läkemedel på människa

- kunna beskriva och tillämpa de kvalitetssystem och arbetssätt som gäller för beredning av läkemedel på apotek och industriell tillverkning av läkemedel samt därtill hörande myndighetskontroll

- kunna värdera dokumentation av läkemedels tillverkning och kontroll

- kunna redogöra för de basala kraven för verksamhet som sakkunnig person inom läkemedelstillverkning

Innehåll

Som genomgående tema för kursen kommer regelverket för utveckling, dokumentation, tillverkning och godkännande av en ny farmaceutisk specialitet behandlas steg för steg. Därvid kommer följande delmoment att behandlas:

1. Allmänt om läkemedel, läkemedelsmarknaden, läkemedelsindustrin, utvecklingsprocessen för nya läkemedel, samhällets tillsyn och tillståndsgivning. Läkemedelsdistribution och detaljhandel.

2. Grundläggande begrepp som kvalitetssäkring och dess olika delmoment, GMP, GLP, GCLP, GCP, etc., definieras och deras roll och syfte inom farmaceutisk verksamhet förklaras.

3. Det regulatoriska systemets olika organ, Läkemedelsverket, EMEA, Europakommissionen och Europarådet. Sambandet mellan EU:s föreskrifter och den svenska lagstiftningen samt Sveriges medverkan i det internationella nätverket. Farmakopéns roll i kontrollen av läkemedels kvalitet.

4. Principerna för validering av analys- och tillverkningsmetoder, liksom krav och metoder för kvalificering av utrustning för tillverkning av råvaror och slutprodukter.

5. Krav beträffande organisation, dokumentation, personal, lokaler och utrustning för tillverkning av läkemedel.

6. Översiktlig presentation av principerna för EU:s, FDA:s och ICH:s krav för klinisk prövning och godkännande av nya läkemedel, samt de olika procedurerna för godkännande av nya läkemedel inom EU.

7. Proceduren för godkännande av övriga läkemedelsgrupper (naturläkemedel, homeopatika etc.) och för andra läkemedelsnära produkter t.ex. medicinsk-tekniska produkter.

8. Den fortlöpande efterkontrollen av godkända läkemedel (centralt och nationellt), 5-årsgodkännande, ändringar, informationskontroll, epidemiologiska data etc. Biverkningsrapportering, WHO:s biverkningsregister.

9. Tillsynen av den internationella marknaden för råvaror, kontrolläkemedel och vanliga produkter. Internetförsäljning. Kontroll av marknadsföringsaktiviteter. Apoteksverksamheten.

10. Företagens skyldigheter beträffande "eftervård" av godkända läkemedel. Informationsskyldighet, ansvarsfrågor och försäkringsfrågor. Patentskydd.

11. Fallstudie kring dokumentation av ett nytt läkemedel

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, projektarbete och studiebesök.

Obligatoriska moment:

Kursstart, gruppövningar, projektarbete och studiebesök.

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänt prov (provkod), godkänt resultat på projektarbete (provkod) samt gruppövningar och övriga obligatoriska moment (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen dvs. ett prov och fem omprov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin