Finska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FA012

Kod
5FA012
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 februari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1982-04-23, senast ändrad av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Finska A eller Finska A1 och Finska A2, inklusive delkurserna Finska I och Finska II.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i grammatik, främst syntax, ökade praktiska färdigheter i finska samt ökade kunskaper om den finska litteraturen och kulturen samt det finska samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha fördjupade teoretiska kunskaper i finsk formlära, syntax och ordbildning

• ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd

• ha utökade kommunikativa färdigheter

• kunna läsa och förstå olika typer av text

• ha utökade kunskaper i finsk litteratur

• ha ökad säkerhet i användning av relevanta språkliga hjälpmedel

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Grammatik, 7,5 hp

Delkursen innehåller en fördjupad genomgång av finskans böjningslära, en grundlig genom-gång av syntaxen och en överblick över ordbildning. Grammatikövningar.

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov samt fullgjorda uppgifter.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha befäst sina kunskaper i finsk formlära och syntax

• kunna analysera och förklara grammatiska strukturer utifrån ett kontrastivt svenskt-finskt perspektiv

• förstå huvuddragen i finsk ordbildning

• kunna tillämpa insikterna i finsk grammatik i tal och skrift

Delkurs 2. Muntlig färdighetsträning, 7,5 hp

Delkursen innehåller träning i att utgående från tidningstexter, radioprogram, nyheter, webbsidor och grammatik öka den inom A-kursen förvärvade muntliga språkfärdigheten och förmågan att förstå och tala finska i formella sammanhang. Hörförståelse- och konversationsövningar, träning i att hålla korta föredrag och referat samt att debattera.

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning, fullgjorda uppgifter samt genom muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal

• kunna förstå och tala finska i informella och mera formella sammanhang

• kunna hålla kortare presentationer över något vardagligt tema

• kunna tillämpa viss presentationsteknik

Delkurs 3. Skriftlig färdighetsträning, 7,5 hp

Delkursen innehåller träning i att utgående från grammatik och textläsning (100 s) förbättra den studerandes förmåga att använda finska i skrift och att förstå och analysera olika typer av texter. Träning i att tolka, analysera och återge texter med hjälp av t.ex. referat och uppsats. Översättning till och från finska.

Kunskapskontroll sker genom varierande typer av fullgjorda skriftliga uppgifter och skriftligt slutprov.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik

• förstå och analysera olika typer av text

• översätta medelsvår text från svenska till finska

• utforma egna texter av olika karaktär

Delkurs 4. Litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp

Delkursen innehåller en fördjupning i finsk litteratur- och kulturhistoria och läsning av 150 sidor modern finsk skönlitteratur.

Kunskapskontroll sker genom fullgjorda uppgifter och muntligt eller skriftligt slutprov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha fördjupade kunskaper i finsk litteraturhistoria

• ha utökad kännedom om finsk litteratur

• kunna analysera skönlitterära texter språkligt och innehållsmässigt

• kunna använda relevanta lexika och handböcker

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med kursen Finska för finsktalande B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin