Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV164

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV164
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 januari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Behörighetskrav

15 hp medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • beskriva och kritiskt diskutera kommunikationens konstituerande roll i organisationer,
  • redogöra för och problematisera centrala teoretiska perspektiv på organisationer och organisering utifrån ett kommunikationsperspektiv,
  • ge exempel på vilka konsekvenser olika perspektiv på kommunikation har på organisationer och deras strategiska kommunikationsaktiviteter,
  • beskriva hur policy- och strategidokument om kommunikation tas fram och vilken roll de har i organisationer.

Färdighet och förmåga

  • i grupp utarbeta och presentera en kommunikationsplan samt kritiskt reflektera över denna,
  • identifiera kommunikationsproblem som kan uppstå i organisationer samt presentera lösningar på dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt reflektera kring kommunikationens roll för organisering och olika teoretiska perspektiv på detta,
  • göra etiska och juridiska överväganden i relation till kommunikation och organisering.

Innehåll

Organisationer agerar idag i en komplex miljö. Kommunikation ses ofta som ett sätt att hantera krav, förväntningar och utmaningar. Även om inte alla problem kan lösas med kommunikation spelar kommunikation en viktig och central roll såväl för individen som för organisationer och samhället i stort. På den här kursen ligger fokus på organisationers kommunikation. Kursen ger fördjupad kunskap och förmåga att kritiskt reflektera över centrala kommunikationsteorier och organisering.

Under kursens gång omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter. Du producerar strategiska dokument som exempelvis en kommunikationsplan. Praktiska färdigheter innefattar även etiska och legala överväganden.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin