Beräkningsvetenskap KF

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD399

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD399
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Matematik G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 maj 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Fysik 2 och Matematik 4 alternativt Fysik B och Matematik D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och kunna utföra uppgifter som kräver kännedom om de nyckelbegrepp som ingår i kursen;
  • beskriva och använda de algoritmer som ingår i kursen;
  • undersöka egenskaper hos beräkningsalgoritmer och matematiska modeller med hjälp av de analysförfaranden som ingår i kursen;
  • förklara vad ett MATLAB-program resulterar i efter exekvering, samt överföra en mindre problemställning till en enkel algoritm eller ett program, vilket inkluderar att överföra ett matematiskt uttryck till en MATLAB-funktion;
  • strukturera och dela upp beräkningsproblem i underproblem, formulera algoritm för lösning av problemet, samt implementera i MATLAB;
  • förklara och sammanfatta lösningsmetoder och resultat på ett överskådligt sätt i en mindre rapport.

Innehåll

Kursen hanterar numeriska algoritmer för funktioner av en variabel, och programvara och grundläggande programmering relaterat till detta. Innehållet är indelat i tre huvudområden: numerisk integration, lösning av icke-linjära ekvationer, och approximation av data. Numerisk integration: Simpsons metod och Trapetsregeln. Lösning av icke-linjära ekvationer: Bisektion, Newton-Raphsons metod och kombinationer av dessa. Approximation av data: polynominterpolation baserad på olika ansatser, bl a Newtons interpolationspolynom, och styckvisa polynom (splines). Minsta kvadratapproximation med lösning baserad på normalekvationerna. Dessutom ingår konvergensanalys för olika algoritmer, diskretiseringsfel, avrundningsfel och IEEE-standard för flyttalsrepresentation.

Grundläggande hantering och operationer på matriser och vektorer. Överföring av linjära ekvationssystem på matrisform. Matriser och vektorer som matematiska objekt respektive datastrukturer.

MATLAB och programmering i MATLAB: hantering av vektorer och matriser, grundläggande programmeringsstrukturer (if-satser, for, while etc.), funktioner och underprogram, parameteröverföring. Struktur på program. Problemlösningsmetodik. Uppdelning av ett problem i underproblem, utformning av en algoritm och överföring av denna till MATLAB-program.

Viktiga nyckelbegrepp som ingår i kursen är bl.a. algoritm, numerisk metod, diskretisering och diskretiseringsfel, maskinepsilon, overflow, underflow, kancellation, flyttal, avrundningsfel, noggrannhet och noggrannhetsordning, iteration och iterativ metod, effektivitet, adaptivitet och adaptiv metod, konvergens hos iterativ metod, konvergenshastighet, , ansats.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/workouts, laborationer, miniprojekt.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt miniprojekt som redovisas skriftligt (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas i examen tillsammans med 1TD393 Beräkningsvetenskap I.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin