Kinesiska D2 med självständigt arbete

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN415

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN415
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 september 2017
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kinesiska A, B och C.

Mål

Mål för delkurs 1-2:

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • med hjälp av lexikon läsa och översätta utvalda enklare originaltexter skrivna på klassisk kinesiska, prosa och poesi, under olika tidsperioder och inom olika genrer;
 • förstå och tillämpa vissa grundläggande kunskaper om det klassiska kinesiska språkets grammatiska och lexikala särdrag;
 • skriva, läsa och översätta ytterligare ca 500 glosor (utöver de ca 2000 glosor som lärts in under kurserna Kinesiska A-D) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form;
 • läsa modern kinesisk tidningstext, faktatexter och sakprosa omfattande c:a 20 sidor text och översätta dem korrekt till god svenska, samt sammanfatta och förklara innehållet i de lästa texterna utifrån relevanta kunskaper om kontext och syfte;
 • på kinesiska muntligt presentera och diskutera specifika ämnen;
 • skriva referat och kortare faktatexter på kinesiska på utvalda ämnen;
 • muntligt presentera innehållet i det självständiga arbetet på kinesiska och även skriva ett kort referat av detta på kinesiska.

Mål för delkurs 3, Självständigt arbete, 15 hp:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet sinologi, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor;
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, samt i form av en uppsats presentera en teoretiskt eller empiriskt utvecklad studie i ett språkvetenskapligt, kulturhistorisk eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Kina eller kinesiskspråkiga områden baserad på etablerade vetenskapliga teorier, metoder och forskningsperspektiv. Ämnesval begränsas av tillgängliga handledarresurser, vilket utesluter ämnen såsom ekonomi, idrott inklusive kampsport, socialmedicin, psykologi, juridik, etc. I den för uppsatsen insamlade litteraturen ska relevant källmaterial på kinesiska som representerar olika typer av källmaterial motsvarande minst 30 normalsidor ingå, samt källkritik av denna litteratur. Dock bör huvuddelen av denna litteratur utgöras av undersökningsmaterialet. Av de 30 sidorna får högst hälften ersättas med motsvarande mängd talad kinesiska;
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, samt att på svenska eller engelska skriva en stringent och välstrukturerad uppsats (50 000-100 000 nedslag utan mellanslag = ca 20-40 A4-sidor) enligt vedertagna formella konventioner vad gäller disposition, formalia och typografi, inklusive att kunna välja och redovisa källhänvisningar och litteraturreferenser på ett akademiskt kompetent sätt. Uppsatsen (exklusive eventuella appendix) får maximalt omfatta 100 000 nedslag (40 A4-sidor) för att den skall godkännas för framläggande;
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper genom att muntligt redogöra för examensarbetets syfte och resultat, samt sätta de egna analyserna och slutsatserna i relation till i litteraturen funna ståndpunkter, samt genom att redogöra för, kritiskt diskutera och bedöma en annan students uppsats inom samma kurs ur formell, metodologisk och teoretisk synvinkel och med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter;
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används;
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser;
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Dk. 1. Klassisk kinesiska, 7,5 hp. (Engelskt namn: Classical Chinese)

Under denna delkurs tränar studenterna att med hjälp av ordbok läsa och översätta utvalda enklare originaltexter skrivna på klassisk kinesiska, både prosa och poesi. I samband med detta lär studenterna in ytterligare ca 200 glosor. Texterna är ett urval av välkända texter inom olika genrer och under olika tidsperioder från äldsta tid fram till ca 1300-talet. I samband med detta ges en översiktlig introduktion till det klassiska språkets grammatiska och lexikala särdrag samt till språkets utveckling fram till ca 1300-talet och studenterna tränas i att tillämpa dessa kunskaper.

Dk. 2. Sakprosa II med praktisk språkfärdighet IV, 7,5 hp. (Engelskt namn: Non-fiction texts II with language proficiency training IV)

Delkursen omfattar träning i att med hjälp av ordböcker läsa, översätta, tolka och sammanfatta faktatexter, sakprosa, tidningsartiklar skrivna på modern kinesiska. Studenterna utökar sitt ordförråd med ca 300 glosor, förbättrar sin läsförmåga och förmåga att tolka texter i deras specifika politiska och kulturella kontext. Kursen ger också viss insikt i det kinesiska mediesystemet. Vidare omfattar delkursen muntlig och skriftlig språkträning samt hörförståelse. Studenterna tränas i att skriva referat och kortare fakta texter om utvalda ämnen på kinesiska. Under kursen tränas studenten också i att på kinesiska diskutera och göra muntliga framställningar om specifika ämnen. I kursen ingår också att muntligt presentera innehållet i det självständiga arbetet på kinesiska och även att skriva ett kort referat av detta på kinesiska

Dk. 3. Självständigt arbete, 15 hp. (Degree project)

Examensarbete med utgångspunkt i en frågeställning av kulturhistorisk, samhällsvetenskaplig eller språklig karaktär vad gäller Kina eller kinesiskspråkiga områden. Uppsatsämne väljs i samråd med handledare med beaktande av handledarresurser. Motsvarande minst 30 sidor källmaterial på kinesiska skall ingå i källmaterialet. Det självständiga arbetet ska författas på svenska eller engelska och ska läggas fram vid ett oppositionsseminarium med opponent. Alla kursdeltagare måste också opponera på en kurskamrats självständiga arbete. I delkursen ingår också en seminarieserie med en översiktlig introduktion till sinologisk bibliografi och metodik, akademiskt skrivande, vetenskapliga krav och forskningsetik. Studenterna lägger fram delar av sitt arbete vid seminarierna, samt deltar i grupparbete om exempeluppsatser och deltar i individuell handledning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I vissa delkurser ingår grupparbeten/individuella arbeten med muntliga och skriftliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen, seminarier och handledningen av det självständigt arbetet.

Examination

Kunskapskontrollen görs genom fortlöpande muntliga och/eller skriftliga prov inom ramen för undervisningen och genom muntligt och/eller skriftligt prov efter varje delkurs avslutning. Prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit detta betyg på minst 22,5 hp. Efter överenskommelse med studierektor eller examinator anordnas extra provtillfälle inom tre till fyra veckor för studerande som underkänts vid ordinarie prov.

Övriga föreskrifter

Studenter som i sin examen har med både kinesiska D1, utlandstermin och kinesiska D2 måste inom sin examen ha 30 hp inom annat huvudområde eller biområde vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin