Projekt i mångvetenskapliga team

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG421

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG421
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

20 hp inom Hållbar destinationsutveckling, inkl.Introduktion till hållbar destinationsutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

  • arbeta i mångvetenskapliga grupper, nyttja de olika kompetenserna, samt kommunicera och nyttiggöra sin egen kompetens,
  • omsätta teoretisk kunskap till lösningar i praktiska situationer,
  • redogöra för både hur alla samhällsutmaningar är komplexa helheter, där många olika kompetenser är nödvändiga för att lösa dem, samt vikten av olika slags heterogenitet,
  • kommunicera muntligt och skriftligt med olika aktörer i samhället.

Innehåll

I mångvetenskapliga grupper får studenterna arbeta med en konkret besöksnärings- och/eller regional hållbarhetsutmaning. Studenterna indelas i grupper så att de innehåller studenter som gått olika inriktningar. Vi tar in konkreta utmaningar från besöksnäringen, regionen, länsstyrelsen, civilsamhället etcetera, som studenterna i mindre grupper får arbeta med utifrån en design-thinking, och Experter i team metodik. Anknytningen till det gotländska samhället, och att arbeta med utmaningen i samarbete med de aktörer som äger problemet, är centralt för kursen, likaså att öva på att omsätta kunskaper till praktiska lösningar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, övningar, individuella uppgifter och grupparbete.

Examination

Skriftlig redovisning av individuell uppgift (2,5 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin