Psykiatri II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PS311

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PS311
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 19 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen är en teoretisk kurs i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- genomföra strukturerade bedömningar av psykiatriska sjukdomssymtom och kunna värdera instruments psykometriska egenskaper

- identifiera och tillämpa kunskap om somatiska sjukdomar med psykiska symtom

- värdera den psykiska ohälsan mot bakgrund av varje individs och vårdgivares sociala och kulturella sammanhang

självständigt och i samarbete med patient, närstående och övriga i vårdteamet kunna planera vård med målet att öka delaktighet och nytta för patienten

- förklara och värdera åtgärder för habilitering och rehabilitering inom området

- beskriva hur psykiatri tillämpas inom olika samhällsinstitutioner

Innehåll

Psykometri och skattningsmetodik

Somatiska sjukdomar med psykiska symtom

Transkulturell psykiatri

Delaktighet och patientnytta i psykiatrisk vård

Psykiatrisk habilitering och rehabilitering

Psykiatri inom olika samhällsinstitutioner

Undervisning

ARBETSFORMER

Basgruppsarbete, case-metodik, föreläsningar, individuellt arbete, litteraturstudier, seminarier och webbaserad undervisning.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier och studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt i form av muntliga och skriftliga uppgifter.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin