Psykiatrisk omvårdnad II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PS313

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PS313
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 19 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot psykiatrisk vård och utgörs av teori 3 hp och verksamhetsförlagd utbildning 4,5 hp.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Mål

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- kunna utforma och genomföra omvårdnad i samband med tvångsvård och suicidnärhet

- kunna identifiera och tillämpa åtgärder för rehabilitering och habilitering i relation till begreppet återhämtning som en pågående process

- med personcentrerat förhållningssätt kunna identifiera närståendes situation och närståendes betydelse för vården

- kunna organisera, genomföra och utvärdera handledning och undervisning för vårdsökande, närstående, studenter och medarbetare

- kunna identifiera, värdera, planera och genomföra hälsofrämjande och förbyggande omvårdnadsåtgärder

Innehåll

Omvårdnad vid tvångsvård

Omvårdnad vid suicidnärhet

Återhämtning

Närstående och familje-perspektiv

Handledning och undervisning

Förebyggande hälsoarbete

Undervisning

ARBETSFORMER

Teoretiska studier: case-metodik, föreläsningar, grupparbeten, litteraturstudier och seminarier.

Verksamhetsförlagd utbildning är förlagd inom kommunala, statliga, privata och landstingets verksamheter under handledning av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor i form av bashandledare i samverkan med huvudhandledare samt klinisk adjunkt/lektor. Utbildningen inleds med gemensam planering av handledare, lärare och student där studenten formulerar individuella mål utifrån kursens specifika mål och innehållet anpassas delvis efter studentens tidigare yrkeserfarenhet. Verksamhetsförlagd utbildning utgörs av färdighetsträning och tillämpning av specifik psykiatrisk omvårdnad samt teoretisk återkoppling.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, verksamhetsförlagda studier och studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

TEORETISKA STUDIER

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Detta sker i form av studieuppgifter, kliniska examinationer och en strukturerad klinisk examination (modifierad Objective Structured Clinical Examination).

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin