Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2HK068

Kod
2HK068
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Allmänt

Kursen är en ämneskurs inom samhällsvetarmastern med inriktning mot kostvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs på avancerad nivå. Kursen ges på halvfart under första delen av terminen.

Behörighetskrav

Dietistexamen eller legitimation som dietist alternativt kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och förklara vedertagen vetenskaplig terminologi, metodik och evidensklassificeringssystem som används inom kost- och nutritionsforskning.
  • identifiera och lösa problem som kan uppstå vid kostinterventioner, design av försökskoster och undersökning av kost- och näringsintag.
  • tolka grundläggande statistiska beräkningar som används inom kost- och nutritionsforskning.
  • söka samt kritiskt granska, värdera och på engelska presentera vetenskapliga publikationer inom kost- och nutritionsområdet.
  • reflektera kring och ge exempel på hur evidensbaserad nutrition, kostrekommendationer och hälsopåståenden kan förenas och tillämpas i den dagliga yrkesverksamheten för dietister och/eller kostvetare.
  • utifrån en forskningsplan formulera en ansökan till etikprövningsnämnden och självständigt reflektera kring forskningsprojektets etiska problemställningar.

Innehåll

Kursen ger förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter som hjälper dig att tolka, granska och genomföra koststudier. Olika varianter av försöksdesign och upplägg av kostinterventioner behandlas. Riktlinjer och rutiner för evidensbaserade kostrekommendationer, evidensbaserade beslut vid kost- och nutritionsbehandling och hälsopåståenden för livsmedel fördjupas och diskuteras. Nutritionsepidemiologi med tolkning av tillhörande statistik och frågeställningar vid forskningsetikprövning behandlas.

Undervisning

Undervisningen utgår från en aktiv inlärningsform med en rad övnings- och inlämningsuppgifter samt seminarium som kompletteras med föreläsningar.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar enskilt och i grupp, praktiska och teoretiska prov samt rapporter. Inom ramen för kursen anordnas för varje skriftlig examination en ordinarie tentamen och en omtentamen. Dessutom finns ett tillfälle för s.k. uppsamlingstentamen. Därefter finns möjlighet till examination vid påföljande ordinarie examinationstillfälle. Som betygsgrader används väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg krävs att alla uppgifter bedömts som godkända samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. För betyget väl godkänd krävs att studenten visar särskilt god förmåga att ur olika perspektiv problematisera, analysera, se samband och kunna resonera kring olika frågeställningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursstarten presenterar kursansvarig former för obligatorisk närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin