Beskattningsrätt

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR123

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR123
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2018
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Beskattningsrätt är på B-nivå och ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Kursen är anpassad till Revisorsnämndens krav för revisorsexamen.

Behörighetskrav

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola, samt 30 hp företagsekonomi eller motsvarande redovisningskunskaper.

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga att självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare och löntagare.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

  • ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning och rättspraxis och förstå betydelsen av innehållet i detta.
  • kunna analysera de skatterättsliga problem som uppkommer i en given situation baserat på givna förutsättningar.
  • kunna presentera lösningar som leder fram till en riktig skattekostnad för ett företag.

Innehåll

Huvudvikten av kursen är lagd på studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxeringsförfarandet och skattebetalningsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt.

Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner. Därefter genomgås inkomstslagen - tjänst, kapital och näringsverksamhet - varvid grundläggande karaktäristika för vart och ett av inkomstslagen studeras. Vidare tas särskilda beskattningsfrågor upp för genomgång och analys såsom fåmansföretagsbeskattningsreglerna, koncernbeskattningsreglerna, mervärdesskatten och den internationella skatterätten.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med teoretisk genomgång och gruppövningar med praktiska tillämpningsmoment samt tillämpningsseminarier. Gruppövningarna är obligatoriska till viss del. Närvarokravet omfattar 75 procent av seminarierna. Utöver detta är det också obligatoriskt att medverka i s.k. basgruppsarbete. Med basgruppsarbete avses förberedelse inför varje seminarium inom ramen för en s.k. basgrupp. Varje enskild basgrupp ska vara förberedda att föredra någon seminarieuppgift under varje enskilt seminarium. Om förberedelser inte gjorts kan seminarieledaren förklara att närvaron inte är godkänd.

Den som inte uppfyller närvarokriteriet (75 procent av seminarierna, inkluderat att vara förberedd på att lösa uppgifterna) ska komplettera bristen på sätt som läraren meddelar. Deltagande under seminarieverksamheten är ett viktigt led i att tillgodogöra sig innehållet på kursen samt en korrekt metod för att applicera rättsregler på konkreta problem.

Till stor del är undervisningen upplagd med självstudier utifrån problembaserat övningsmaterial och med tillgång till "konsulterande" lärare.

Examination

Tentamen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen, eller motsvarande informationsdokument, som gäller för respektive kurstillfälle. Kursbetyg ges som underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Tentamen kan ge maximalt 85 poäng.

Utöver tentamen finns en frivillig skriftlig uppgift som kan ge maximalt 15 poäng som får tas med till tentamen. Ämnet för den skriftliga uppgiften utvecklas i studiehandledningen. De poäng som eventuellt erhålls för den frivilliga uppgiften får endast tillgodoräknas till resultatet vid kurstillfällets ordinarie tentamen och omtentamen, d.v.s. de två tentamina som ges i anslutning till kursomgångens avslutning. Student som ej erhållit godkänt betyg på kursen har möjlighet till omprov på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin