Beskattningsrätt

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR123

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Skattelitteraturen är i många fall årsbunden p.g.a. mångfalden av förändringar i skattelagstiftningen. Finns senare upplaga än angiven bör den användas. Vid kursstart ges anvisningar om aktuell litteratur för kursen.

  • Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 2, 14., uppdaterade uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013 (Alternativbok till Eriksson, Aspbjörn - Praktisk beskattningsrätt.)
  • Rabe, Gunnar (red.), Skattelagstiftning 2013:2, Norstedts Juridik, 2013 (Skattelagstiftning utkommer två gånger per år. Under vårterminen används "Skattelagstiftning xx:1" och under höstterminen "Skattelagstiftning xx:2". xx står för aktuellt årtals slutsiffror.)
  • Hiort af Ornäs, Lena; Kristoffersson, Eleonor, Övningar i skatterätt, 20. uppl., Iustus, 2013Obligatorisk
  • Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt: lärobok i inkomstbeskattning, 20., [uppdaterade] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013 (Alternativbok till Lodin, Lindenkrona m.fl.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin