Introduktion till hållbar destinationsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG420

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG420
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • identifiera de olika dimensionerna för hållbarhet - ekonomisk, ekologisk och social - inom de system och sammanhang inom vilka destinationsutveckling sker,
  • diskutera destinationsutveckling och hållbarhet samt möjliga lösningar på utmaningar för framtidens hållbara destinationsutveckling,
  • genom samverkan skapa visioner, värderingar och mål för hållbar destinationsutveckling,
  • skapa strategier för att innovativt implementera interventioner och övergångar mot hållbar destinationsutveckling,
  • samverka med och motivera olika målgrupper för hållbar destinationsutveckling och kommunicera med dessa muntligt och skriftligt.

Innehåll

Grundläggande diskussion av hållbarhet och några hållbarhetsutmaningar som besöksnäring och destinationsutveckling står inför. Översiktlig beskrivning av hur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av destinationsutveckling hänger ihop. Övningar i att skapa lösningar för dessa utmaningar. Introduktion till att skapa visioner och målsättningar inom destinationsutveckling. Grundläggande diskussion av de olika målgrupperna och intressenterna inom destinationsutveckling, och övningar i hur kommunikation med dessa kan ske, samt hur de kan motiveras och förhandla med varandra. Diskussion om olika sätt att undervisa och lära hållbar destinationsutveckling. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök och övningar. Stor vikt läggs vid kursens praktiska moment såsom gruppövningar och självständiga uppgifter vilka genomförs tillsammans med det omgivande samhället.

Examination

Redovisning av grupparbete (2,5 hp) samt skriftlig och muntlig presentation (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin