Examensarbete E i finansiell matematik

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA182

Kod
1MA182
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt därutöver kurser i finansiell matematik om minst 30 hp på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete, som för sitt genomförande kräver kreativitet, djupa kunskaper i finansiell matematik och att studenten tar del av vetenskaplig originallitteratur eller i förekommande fall, då arbetet utförs utanför universitetet, av relevant facklitteratur;
  • att redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper i såväl vetenskaplig som populärvetenskaplig form;
  • att kommentera och ge konstruktiv kritik på andras arbeten inom ämnesområdet.

Innehåll

Det självständiga arbetet kan beroende på studentens inriktning och intresse vara av olika karaktär. Det kan exempelvis bestå i

  • att studenten bidrar till forskningen i finansiell matematik med originalresultat;
  • att studenten studerar en annan forskares originalpapper och kompletterar detta med detaljerade bevis och exempel;
  • att studenten genomför en matematisk analys och behandling av något problemområde inom finansiell matematik;
  • att studenten genomför en utredning av en finansiell problemställning som är hämtad från näringsliv eller offentlig förvaltning och där matematiska och statistiska metoder spelar en betydelsefull roll.

Undervisning

Examensarbetet genomförs under ledning av en handledare, som lämnar närmare anvisningar.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation vid ett seminarium av examensarbetet. Den skriftliga presentationen skall bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd skall studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete i finansiell matematik eller alternativt ha deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin