Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV163

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV163
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Behörighetskrav

15 hp medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

 • beskriva och kritiskt diskutera det samtida mediesamhället med fokus på samspelet mellan olika medier och deras relation till kulturella, organisatoriska, politiska och ekonomiska fenomen och förändringsprocesser,
 • redogöra för teorier om samtida medier, med särskilt fokus på digitala och sociala medier,
 • översiktligt beskriva rättsliga och etiska ramar för samtida medier,
 • redogöra för aktuell forskning om mediepraktik och handling inom områdena deltagande, making och aktivism.

Färdighet och förmåga

 • genomföra kritiskt reflekterande analyser av mediers roll i relation till olika aktuella samhällsfenomen och samhälleliga förändringsprocesser,
 • identifiera och formulera ett problem som bas för en medieintervention, samt i grupp planera och genomföra ett sådant projekt,
 • genomföra en systematisk och etiskt reflekterande omvärldsanalys där relevanta forskningskällor kommer till bruk,
 • praktiskt använda sig av medier i ett interventionsprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt reflektera över förhållandet mellan medieteori och mediepraktiker och handling,
 • kritiskt reflektera över etiska utmaningar i relation till mediepraktiker och handlingar,
 • reflektera över etiska och sociala konsekvenser av det genomförda projektet.

Innehåll

Kursen innehåller tre delar.

(I) Medieteori och analys av det samtida medielandskapet: Kursens inledande del behandlar medieteori om och analys av det samtida medielandskapet, med särskilt fokus på digitala och sociala medier. I denna del av kursen diskuteras också förhållanden mellan medier och kulturella, organisatoriska, politiska och ekonomiska förändringar i samhället.

(II) Mediepraktiker och handling: Denna del av kursen presenterar aktuell forskning om hur människor använder medier, med fokus på tre områden av mediepraktik och handling: deltagande, making och aktivism. Etiska och rättsliga frågor i relation till mediepraktik och handling behandlas i momentet.

(III) Projekt: Den avslutande delen av kursen utgörs av ett projekt med koppling till sociala medier som fördjupar förståelsen av förhållandet mellan teori och praktik i dagens digitala medievärld. Projektet görs som en medieintervention och ska innehålla en omvärldsanalys, en etisk reflektion samt väl anknyta till aktuell forskning inom projektets ram.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin