Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2IV141

Kod
2IV141
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ges på engelska.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter att ha gått kursen ska studenterna kunna:

Kunskaper och förståelse

 • redovisa väsentligt fördjupad kunskap om aktuell forskning om digitala medier och social förändring utifrån ett globalt perspektiv, med ett särskilt fokus på utvecklingskontexter,
 • kritiskt diskutera relationen mellan samtida digital teknologi och social förändring samt hur denna relation ser olika ut i olika kontexter och kulturer,
 • visa fördjupade insikter om aktuell forskning och utveckling inom området IKT för utveckling (ICT4D),

Färdighet och förmåga

 • kritiskt värdera centrala teman, teorier och frågor inom studiet av digitala medier och social förändring,
 • kritiskt, kreativt och systematiskt integrera ny kunskap,
 • utifrån ovanstående förståelse analysera och utvärdera existerande utvecklingspolicy inom området för IKT och social förändring,
 • analysera och reflektera enskilt och i grupp kring kursens tema,
 • planera, genomföra och skriva oberoende och reflekterande forskningsöversikter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att muntligt presentera, diskutera andras och egen forskning, samt att ge konstruktiv kritik,
 • inta ett globalt förankrat kritiskt förhållningssätt till information och forskning inom området för IKT, utvecklingssamarbete och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhälle och människors ansvar för hur den används,

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till teorier och globala perspektiv för att analysera den roll som digitala medier och informationsteknologi spelar i utvecklingskontexter. Kursen introducerar och fördjupar begrepp som utveckling, IKT för utveckling (ICT4D) och utvecklingssamarbete. Särskilt fokus läggs digitala mediers roll i utvecklingssamarbete och hur dessa kan utvärderas.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt en tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin