Informationssystem B: E-tjänster och webbprogrammering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS014
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

15 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

Kunskap och förståelse:

- Förklara begreppet e-tjänster

- Förklara principerna bakom leverans av e-tjänster

- Förklara hur server och klient samverkar i en webbtillämpning med ett dynamiskt informationsinnehåll

Färdighet och förmåga

- Modellera kraven på en webbapplikation baserat på en analys av en e-tjänst och dess samverkan med andra e-tjänster

- Programmera en webbapplikation med tillhörande gränssnitt, affärslogik och databas

- Programmera för informationssäkerhet i samband webbapplikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Värdera e-tjänster baserat på tjänsteresultat och kundnytta

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper om modellering och utveckling av e-tjänster för distribution via Internet.

Kursen kommer att behandla serverside programmering mot databaser,samt klientprogrammering.

Programmeringen kommer också att ske inom ramen för Web-2.0 paradigmet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Seminarium, inlämningsuppgifter och laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin