Inbyggda styrsystem, projekt

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT911

Kod
1RT911
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Introduktion till datorbaserade reglersystem samt därutöver kursen Realtidssystem, eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa färdigheter som fordras för att delta i genomförandet av ett realistiskt inbyggt styrsystemprojekt, med deltagare med olika bakgrund och kompetens
  • redogöra för hur ett stort inbyggt styrsystemprojekt drivs från planering till genomförande
  • hitta effektiva och tillförlitliga tekniker för konstruktion av komplexa inbyggda styrsystem, där det på förhand inte är givet från vilket område sådana tekniker kan inhämtas
  • redogöra för styr-/reglerfunktionens roll ur ett holistiskt systemperspektiv
  • redogöra för och reflektera över sin egen roll i projektgruppen och i utvecklingsprocessen.

Innehåll

Kursen är projektbaserad och förutsätter användandet av avancerade metoder och verktyg från dynamiska system och datorteknik. Som exempel på tillämpning väljs ett system bestående av en eller flera autonoma robotar och modern givarutrustning inklusive exempelvis video och ultraljud. Projektuppgifterna kräver systemtänkande, dvs. helhetssyn med betoning på systemets funktion, och inbegriper konstruktion av robotsystem, modellbaserad design av algoritmer och implementering i en realtidsmiljö. Samspelet mellan design och implementering får därmed särskild uppmärksamhet. Experimenten möjliggör praktisk utvärdering av erhållen prestanda och analys av för- och nackdelar med den valda systemlösningen.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin