Informationsutvinning I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL360

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL360
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 30 hp matematik, inklusive matematisk statistik, och 45 hp datavetenskap och/eller teknik, inklusive Databasteknik I och en fortsättningskurs i programmering. Algoritmer och datastrukturer I rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara olika metoder att utvinna förädlad information ur stora datamängder, både i teori och i praktisk tillämpning
  • använda dessa metoder med lämpliga verktyg
  • utvärdera och jämföra olika metoders lämplighet.

Innehåll

Introduktion till informationsutvinning och dess terminologi, översikt över olika typer av data och dess egenskaper, en översikt över olika metoder för att utforska och visualisera stora datamängder, introduktion till klassificeringsmetoder, introduktion till klustringsmetoder, introduktion till associationsanalys, hantering av personlig integritet inom området informationsutvinning.

Ämnena behandlas både teoretiskt och praktiskt genom laborationer där utvalda metoder implementeras och testas på typiska datamängder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och inlämningsuppgifter. Gästföreläsning.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och uppgifter som redovisas muntligt och skriftligt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin