Karaktärsdesign och representation

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD060

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD060
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ges som friståendekurs och är valbar inom Kandidatprogram i speldesign, Kandidatprogram i Speldesign och Programmering, Kandidatprogram i Speldesign och Grafik samt Kandidatprogram i Spedesign och Projektledning.

Behörighetskrav

30 hp i speldesign

Mål

Kursens övergripande mål är att öka kunskaper och färdigheter inom karaktärsdesign inom digitala spel med särskilt fokus på hur genus och etnicitet framställs.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redovisa grundläggande kunskaper om karaktärsdesign och grafisk produktion för digitala spel,
  • redogöra för och kritiskt reflektera över teorier om kulturella representationer,
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till kulturella konventioner när det gäller hur personer och grupper framställs i spel,
  • diskutera och reflektera över perspektiv på olika maktdimensioner, särskilt genus och etnicitet,
  • redovisa förmåga att både skriftligt och muntligt diskutera och redogöra för sina etiska val och estetiska resultat samt beskriva den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, samt
  • visa förmåga att inom utsatt tid formulera och lösa uppgifter med relevans för kursens innehåll.

Innehåll

Kursen har en tvärvetenskaplig bas sprungen ur ämnesområdena speldesign och genusvetenskap. I kursen behandlas olika perspektiv på kulturella representationer samt på maktdimensioner som genus och etnicitet och därvid diskuteras särskilt olika sätt att framställa dessa i spel och i relation till spelfunktioner (Game Mechanics). I kursen ingår såväl teoretiska som praktiska moment. Studenterna får omsätta sina kunskaper från de teoretiska delarna i praktiska gestaltningsuppgifter både i grupp och individuellt samt analysera sina arbetsprocesser och resultat. Studenterna uppmuntras att för de praktiska inslagen hämta exempel från sin egen närmiljö. Gästföreläsare bidrar med perspektiv från sina olika verksamhetsområden.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops samt gruppövningar. Därutöver utför studenterna eget arbete, individuellt eller i grupp.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier med muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och en avslutande skriftlig PM som beskriver kopplingen mellan teori, metod och gestaltningsresultat. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att seminariedeltagandet, inlämningsuppgifterna och promemorian är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten visar förståelse för de teoretiska delarna av kursen genom att tillämpa dem i den avslutande promemorian.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin