Kinesiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Kinesiska A eller motsvarande antal poäng i kinesiska.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

* läsa, förstå och översätta enklare lärobokstexter skrivna på modern kinesiska, främst sakprosa, korrekt till god svenska;

* formulera mer komplexa meningar på kinesiska i tal och skrift och beskriva deras syntax;

* med korrekt tillämpning av kinesisk grammatik och syntax översätta meningar till och från kinesiska;

* beskriva huvuddragen i kinesiskans syntax (satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi;

* med korrekt streckordning och utformning behärska 500 tecken (utöver de 500 tecken som lärts in under kursen Kinesiska A) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form;

* beskriva de kinesiska tecknen utifrån radikaler och fonetikum och tillämpa detta vid användning av lexikon;

* förstå enklare budskap på talad kinesiska, samt föra enklare samtal på kinesiska om och i vardagliga situationer;

* på kinesiska skriva enkla texter om vardagliga ting såsom familjeförhållanden och vardagliga situationer och händelser;

* översiktligt redogöra för och diskutera Kinas historia efter 1949 och fram till idag;

* översiktligt redogöra för och diskutera Kinas ekonomiska utveckling efter 1949 och fram till idag;

* översiktligt redogöra för och diskutera den politiska utvecklingen i Kina efter 1949 och fram till idag;

* översiktligt redogöra för och diskutera kulturens och mediernas utveckling i Kina efter 1949 och fram till idag.

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Dk. 1. Kina idag, ekonomi, samhälle, politik och kultur. 7,5 hp. Engelskt namn: China Today: Economy, Politics, Society and Culture

Denna delkurs behandlar Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949, med särskild tonvikt på de senaste decenniernas stora samhällsförändringar. Kursen innefattar en översiktlig genomgång av större inrikespolitiska skeenden, demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, moderniseringsprocessen och dess effekter, regionala skillnader, förändringar i människors livsstilar och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk m.m. Kursen ger också inblick i samtida populärkultur, såsom litteratur, samt medier, såsom film, TV och Internet.

Dk. 2. Textkurs 3. 9 poäng. Engelskt namn: Text course 3

Läsning och översättning av enklare sakprosa skriven på modern kinesiska. Genomgång av grammatik och ordbildning.

Dk. 3. Textkurs 4. 9 hp. Engelskt namn: Text course 4

Läsning och översättning av enklare sakprosa och skönlitterär text skriven på modern kinesiska. Genomgång av grammatik och ordbildning.

Dk. 4. Praktisk språkfärdighet II. 4,5 hp. (Engelskt namn: Language proficiency training 2)

Delkursen omfattar både muntliga och skriftliga övningar, samt hörförståelse. Studenterna övar i att uppfatta enkla budskap i tal, att konversera om vardagliga ting och att skriva enklare texter på kinesiska om familjeförhållanden, vardagliga situationer och händelser.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I kursen kan även grupparbeten med muntliga och skriftliga redovisningar ingå. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Dk. 1. Kina idag, ekonomi, samhälle, politik och kultur. 7,5 hp

Skriftlig tentamen efter kursens slut samt PM om 2-3 A4-sidor skrivet i enlighet med riktlinjer avseende innehållskrav och formaliakrav som anges i kursbeskrivningen och som behandlar ett av de ämnen som anges som möjliga PM-ämnen i kursbeskrivningen. Ämnesvalet måste vara godkänt av kursansvarig lärare.

Dk. 2. Textkurs 3, 9 hp. Fortlöpande muntliga och skriftliga prov inom ramen för undervisningen och genom skriftligt prov efter delkursens slut.

Dk. 3. Textkurs 4, 9 hp. Fortlöpande muntliga och skriftliga prov inom ramen för undervisningen och genom skriftligt prov efter delkursens slut.

Dk. 4. Praktisk språkfärdighet II, 4,5 hp. Fortlöpande muntliga och skriftliga prov inom ramen för undervisningen och genom muntligt prov efter delkursens slut.

Prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit detta betyg på minst 21 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (5KN241).

Övergångsbestämmelser

För tillträde till Kinesiska B krävs minst 22,5 hp på Kinesiska A eller minst 22,5 hp kinesiska på A-nivå på Grundnivå. Studenter med minst 22,5 hp på Kinesiska B, 30 hp, som redan tidigare tagit 7,5 hp på den fristående kursen Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur, 7,5 hp, kan tillgodoräkna sig denna som delkurs 1 inom kursen Kinesiska B, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin