Algoritmer och datastrukturer II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL231

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL231
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp varav 15 hp matematik och 30 hp datavetenskap inklusive Algoritmer och datastrukturer I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda notationen för asymptotisk tillväxt av funktioner för att beskriva komplexitet hos algoritmer och beräkningsproblem.
  • härleda ekvationer för en algoritms komplexitet och lösa dessa.
  • använda vanliga algoritmiska tekniker som dynamisk programmering, "giriga" algoritmer, etc.
  • lösa enkla problem genom grafalgoritmer, strängmatchning och flödesnätverk.
  • definiera komplexitetsklasserna P och NP och diskutera den öppna frågan om P=NP.
  • presentera och diskutera material relaterat till kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Funktioners tillväxt, rekursiva algoritmers komplexitet. Datastrukturer för disjunkta mängder. Dynamisk programmering, "giriga" algoritmer, grafalgoritmer, t.ex. kortaste vägen och minimalt uppspännande träd. Maximalt-flödesproblem i flödesnätverk. Algoritmer för strängmatchning. Teori för svårlösta problem.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin