Ledningsnät och dricksvattenberedning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV441

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV441
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp eller Hydrologiska processer 10 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera lämpliga råvattenkällor för kommunal användning utifrån deras beskaffenhet och tillgång, samt diskutera de viktigaste utmaningarna för dricksvattenförsörjningen i Norden
  • redogöra för olika beredningssteg i dricksvattenproduktion beroende på råvattenkvalitet
  • beräkna och redogöra för förändringar i kemisk och mikrobiell sammansättning som ett resultat av dricksvattenberedning
  • redogöra för grundprinciperna för ett distributionsnät för dricksvatten och för ett avloppsledningsnät
  • bestämma lämpliga hydrauliska dimensioner för ett vattenlednings- och avloppsledningsnät

Innehåll

Råvattenkällor dvs. vattendrag, sjöar, reservoarer, grundvatten, som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning. Grundläggande dricksvattenkemi. Introduktion till vanliga metoder för dricksvattenberedning för de olika källorna: sand- och membranfiltrering, koagulering/flockning, sedimentation, avhärdning, jonbyte, adsorption på aktivt kol, olika desinfektionsmetoder. Flödesscheman för ett antal olika kommunala vattenverk. Vattenkemiska parametrar som är relevanta för Livsmedelverkets anvisningar för dricksvattenkvalitet. Utformning av vattenledningsnät. Hydraulisk dimensionering av vattenledningsnät och avloppsledningsnät (dimensionerande vattenflöden).

Undervisning

Föreläsningar, laboration och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) Laboration, skriftliga rapporter och övningar (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin