Fysiologi, kost och hälsa

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG420

Kod
1BG420
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • ange grundläggande fakta om människokroppens fysiologi med särskild tonvikt på fysisk aktivitet och energibalans
  • förklara basala begrepp inom näringslära och bedömning av nutritionsstatus samt relatera till de gällande näringsrekommendationerna
  • översiktligt beskriva dopningspreparat och andra prestationshöjande medel samt narkotika
  • använda och söka information i databaser samt kritiskt granska informationsflödet i dessa

Innehåll

Kursen tar upp energiomsättningens olika komponenter och hur dessa påverkas av olika faktorer. Vidare behandlas bestämningar av kroppssammansättningen, beräkningar av kost- och aktivitetsregistrering samt mätning av fysisk prestationsförmåga. Laborationen genomförs efter att deltagarna insamlat data för kostintag, vardagsaktiviteter och fysisk träning . Dessutom tar kursen upp näringslära och näringsrekommendationer, , kostens sammansättning och ämnesomsättningen, olika dieter, kosttillskott, kost och träning för olika aktiviteter, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, , laboration och seminarium . Deltagande i schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 3 hp; Laboration 2 hp

Teoridelen fordrar aktivt deltagande i obligatoriska moment (föreläsning/seminarium). Laborationsdelen fordrar laborationsrapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin