Självständigt arbete i molekylär bioteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB332

Kod
1MB332
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa både fördjupade och breddade kunskaper inom etik, molekylär bioteknik och/eller bioinformatik inom ramen för ett innovationsprojekt
  • ha kännedom om relevanta områden för framtida yrkesliv inklusive projektmetodik, ledarskap och hållbar utveckling
  • söka, sammanställa, använda och på ett kritiskt sätt tolka information från olika relevanta teknikområden
  • som medlem i en projektgrupp planera och genomföra ett innovationsprojekt inom givna tidsramar
  • presentera projektet skriftligt och muntligt, anpassat till olika målgrupper
  • ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer

Innehåll

Det självständiga arbetet görs som projekt och avser att träna hur projekt planeras och genomförs inom relevant industri samt att integrera, fördjupa och utveckla studentens färdigheter inom ett avgränsat område av det som behandlas inom kurser på programmet. Särskild vikt läggs vid träning i att kommunicera skriftligen och muntligen inom projektgruppen och till olika externa intressenter, samt att ge återkoppling inom projektgruppen och till andra grupper. Kursen innehåller projektmetodik, inklusive gruppdynamik och genusaspekter på grupparbete, samt hållbar utveckling och etik.

Undervisning

Undervisningen genomförs i form av ett projektarbete inom en projektgrupp kompletterat med föreläsningar, seminarier och grupphandledning. Deltagande i seminarier och övningar är obligatorisk.

Examination

Examination sker i form av deltagande i obligatoriska föreläsningar och aktivt deltagande i seminarier, genomförande av skriftliga uppgifter kopplade till de olika teoretiska momenten och genomförande av ett projekt enligt instruktioner. Vid examinationen av projektet fästs särskild vikt vid projektplan, projektrapport, projektdokumentation, muntlig presentation och opposition.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin