Atmosfärsfysik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME401

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME401
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa termodynamik på torr och fuktig luft
  • avgöra om atmosfären är instabilt eller stabilt skiktad utifrån vertikala temperaturprofiler
  • beskriva hur nederbörd bildas
  • redogöra för hur rörelser (vind) uppstår i atmosfären

Innehåll

De fluiddynamiska grundekvationerna och deras tillämpning på strömning i atmosfären. Sambandet mellan vind-, tryck- och temperaturfördelning. De atmosfäriska rörelsesystemens olika skalor. Grundläggande kinematik. Kontinuitetsekvationen. Bjerknes cirkulationssats och virvlingsteoremet samt deras tillämpning på atmosfärens rörelsesystem. Jordytans inverkan på strömningen i atmosfären. Torra och fuktiga luftens egenskaper. Termodynamiska diagram. Höjdbestämning vid radiosondering. Metoder vid stabilitetsanalys. Molnbildningsprocesser och molnegenskaper. Processer för nederbördsbildning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och projektarbete

Examination

Två skriftliga tentamina, atmosfärens dynamik (7,5 hp) och atmosfärens termodynamik ( 6 hp), presentationer av projektarbete (muntlig och skriftlig) och laboration (skriftlig) (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin