Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE995

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE995
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2018
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi under den avslutande terminen, och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika modeller och metoder inom ekonomistyrning och ge exempel på hur dessa kan tillämpas,
  • förstå hur ekonomisk information skapas och redovisas internt i en organisation samt kunna återge skillnader och likheter med extern redovisning av ekonomisk information,
  • analysera och kritiskt resonera om orsaker till och effekter av ekonomistyrning,
  • analysera och kritiskt resonera om relationen mellan strategi och utformning och användning av ekonomistyrning, samt
  • tillämpa kunskaper i företagsekonomi i ett självständigt kortare uppsatsarbete där information samlas in, sammanställs, analyseras och kritiskt värderas.

Innehåll

Kursen behandlar bland annat styrmetoder och styrfilosofier, ansvarsfördelning, produktionsekonomiska begrepp och produktionsprocesser, liksom förhållanden till beteenden. Betoning ligger på förståelse för hur olika styrmetoder, t.ex. budget och balanserade styrkort, påverkar individer och enheter i en organisation. Vidare betydelsen av samstämmighet mellan styrmetoder och organisationens strategier och hur dessa båda påverkar varandra.

Den avslutande delen på kursen utgörs av ett ämnesintegrerande moment. Här skall studenterna integrerat tillämpa kunskaper från tidigare företagsekonomiska kurser. Det utgörs av ett mindre uppsatsarbete där studenterna får tillämpa informationssökning och insamling av information, värdering av olika källor, vetenskaplig metod samt problemanalys. Denna del syftar till att fördjupa studenternas kunskaper i företagsekonomi samt öka den allmänna informationskompetensen och medvetenheten i metodfrågor.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats och i studiehandledningen.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment som skrivningar, arbetsuppgifter, och grupparbeten. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av examinationsmomenten. Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering

Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin