Konst- och bildhistorisk översiktskurs

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV807

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KV807
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 oktober 2019
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Allmänt

Kursen ingår som ett moment i konstvetenskap A: tematisk, 5KV801, men kan även läsas som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna identifiera och karakterisera konstverk och visuellt material från de stora kulturperioderna i västerlandets konsthistoria samt ha grundläggande kännedom om dessa perioder. Studenten ska också ha basala kunskaper om konstvetenskapen som ämnesområde och ha tillägnat sig grunderna i beskrivning och analys av bilder och föremål.

Innehåll

Kursen behandlar västerlandets konst och visuella kultur i kort form med fokus på identifikation av och grundläggande karakteristik av de olika perioderna. Utöver detta ingår övningar som syftar till att ge grundläggande färdighet i att kommunicera i tal och skrift om bilder och föremål. I dessa övningar integreras också inslag som ger en grundläggande förståelse för konstvetenskapen och dess plats inom akademin.

Undervisning

Inom kursen förekommer föreläsningar, seminarier, kortare egna uppgifter, museibesök, stadsvandringar och exkursioner. Förutom lärarledda moment ingår också sådana där studenten själv ska uttrycka sig i tal och skrift.

Examination

Examination sker i form av skriftliga uppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs även deltagande i övningar och seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin