Retorik, politik och den liberala demokratins kris

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LV102

Kod
5LV102
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen kan antingen ges på engelska eller svenska.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

* beskriva och diskutera relationerna mellan retorik, politik och liberal demokrati ur ett såväl teoretiskt som ett historiskt perspektiv

* analysera och bedöma samtida retoriska diskursers möjligheter och begränsningar i relation till det politiska.

* redogöra för den betydelse demokratin som styrelseform och ideal haft och har inom moderniteten i den västerländska tanketraditionen

* självständigt diskutera och analysera de kunskapsteoretiska och världsbildsrelaterade följderna av relationerna mellan samtida retorisk diskurs, politik och demokrati.

Innehåll

Kursen syftar till att belysa de komplexa relationerna mellan retorik, det politiska och den kris som de liberala demokratierna över hela världen genomgår sedan ett tjugotal år tillbaka. Fokus ligger på samtida frågeställningar kring retorikens möjliga roll inom politiken av idag samt på att ge den studerande en grundläggande historisk och teoretisk överblick över fältet.

I kursen diskuteras förhållandet mellan retorik, politik och liberal demokrati såväl ur ett historiskt som ett samtida perspektiv. Positioner diskuteras, prövas och relateras till aktuella humanvetenskapliga frågeställningar, med specifikt fokus på retorikvetenskapens fält.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, samt gruppövningar. Kursen kan ges som läskurs.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övriga förelagda övningar, närvaro vid förekommande föreläsningar samt genomförande av en skriftlig examination. Muntlig examination kan i vissa fall förekomma. Om kursen ges som läskurs sker examinationen genom muntliga eller skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin