Materialkännedom

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE656

Kod
1TE656
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

60 hp inom teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra övergripande för olika materials egenskaper,
  • redogöra övergripande för vanliga tillverknings- och bearbetningsmetoder för olika material,
  • redogöra övergripande för designgränser för olika material,
  • använda IT-baserade informationskällor för att söka egenskaper för olika material,
  • genomföra ett rationellt materialval för enkla konstruktionssituationer.

Innehåll

Material från alla materialklasser, karakteristiska egenskaper såsom mekaniska, termiska, elektriska, optiska och kemiska egenskaper. Typiska användningsområden. Val av material för specifika konstruktioner. Vanliga framställningsmetoder, bearbetningsmetoder, ytbehandlingsmetoder och sammanfogningsmetoder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt laborations- och hemuppgifter.

Ett materialvalsprojekt med skriftlig rapportredovisning ingår i vilket studenten ska ge förslag på material och lämpliga behandlingar/metoder för någon konstruktion vars kravprofil och toleranser ska matchas med materialets egenskaper och pris.

Examination

Laborations- och hemuppgifter (2hp). Skriftligt prov (3hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin