Samhällsvetenskapliga metoder

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EH407

Kod
2EH407
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Ekonomisk historia A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 maj 2018
Ansvarig institution
Ekonomisk-historiska institutionen

Allmänt

Denna kurs är en obligatorisk färdighetskurs inom masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • kunna formulera vetenskapliga problem och argumentera för dess vetenskapsteoretiska förankring.
  • kunna motivera undersökningsdesign och operationalisering med utgångspunkt i skilda vetenskapsteoretiska perspektiv.
  • kunna argumentera för hur analys och resultat påverkas av de metodologiska övervägandena.
  • genomföra analyser av samhällsvetenskapliga data där metodologiska förutsättningar är centrala.
  • vara väl rustad att kritiskt granska och diskutera de metodologiska överväganden och vetenskapsteoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vetenskapliga undersökningar.

Innehåll

Kursen avser att ge studenterna avancerade kunskaper i det område som famnar vetenskapsteori, metodologiska överväganden och metoder. Med hjälp av den tematiska utgångspunkten "undersökningsdesign" kan studenterna tillägna sig ett arbetssätt som inbegriper kunskap om hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodval är avhängiga varandra. Ett delsyfte med kursen är att studenterna skall tillägna sig gedigna kunskaper om och förståelse för skilda perspektiv och metoder inom olika samhällsvetenskapliga huvudområden och teman.

Kursen är upplagd enligt temat "undersökningsdesign" vilket innebär att den inleds med vetenskapsteoriernas betydelse för problemformulering, metodologiska överväganden och operationalisering. Därefter sker fördjupning i några för samhällsvetare centrala metoder och hur dessa metoder har utvecklats parallellt med olika vetenskapsteoretiska perspektiv. Centrala begrepp är subjekt-objekt, individ-struktur, fallstudier och etnografier, generaliserbarhet och det specifika. Slutligen diskuteras olika former för analys och resultatredovisning.

En betydande del av kursen ägnas åt seminariebehandling av texter där undersökningsdesign och metodologiska överväganden liksom vetenskapsteoretiska perspektiv "spåras" och diskuteras.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektionsundervisning, gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin