Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV163

Kod
2IV163
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

15 hp medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva det samtida globala mediesamhället med fokus på samspelet mellan olika medier och deras relation till kulturella, organisatoriska, politiska och ekonomiska fenomen och förändringsprocesser,
 • redogöra för teorier om samtida medier, med särskilt fokus på digitala och sociala medier,
 • översiktligt beskriva rättsliga och etiska ramar för samtida medier,
 • redogöra för aktuell forskning om mediepraktik och handling inom områdena deltagande, making och aktivism.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • genomföra kritiskt reflekterande analyser av mediers roll i relation till olika aktuella samhällsfenomen och samhälleliga förändringsprocesser, med inriktning på frågor om rättvisa, hållbarhet, jämlikhet och deltagande.
 • identifiera och formulera problem som bas för en medieintervention för social förändring,
 • genomföra systematisk och etiskt reflekterande omvärldsanalys där relevanta forskningskällor kommer till bruk,
 • i grupp kunna planera och genomföra ett interventionsprojekt med praktisk användning av medier,
 • muntligt och skriftligt kunna presentera och kommentera egna och andras projekt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • kritiskt reflektera över förhållandet mellan teori och praktik inom medieområdet,
 • identifiera och reflektera över etiska utmaningar i mediepraktiker,
 • reflektera över etiska konsekvenser av det genomförda projektet.

Innehåll

Kursen innehåller tre delar.

(I) Medieteori och analys av det samtida medielandskapet: Kursens första del behandlar medieteori om och analys av det samtida medielandskapet, med särskilt fokus på digitala och sociala medier. I denna del av kursen diskuteras också förhållanden mellan medier och kulturella, organisatoriska, politiska och ekonomiska förändringar i samhället.

(II) Mediepraktiker och handling: Denna del av kursen presenterar aktuell forskning om hur människor använder medier, med fokus på tre områden av mediepraktik och handling: deltagande, making och aktivism. Etiska och rättsliga frågor i relation till mediepraktik och handling behandlas i momentet.

(III) Projekt: Den tredje delen av kursen utgörs av ett projekt med koppling till sociala medier som fördjupar förståelsen av förhållandet mellan teori och praktik i dagens digitala medievärld. Projektet görs som en medieintervention för social förändring och ska innehålla en omvärldsanalys, en etisk reflektion samt väl anknyta till aktuell forskning inom projektets ram. Projektet ska problematisera och bidra till social förändring och inriktas på medierad kommunikations förhållande till frågor om rättvisa, hållbarhet, jämlikhet eller deltagande.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin