Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige

7 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC161

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC161
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 april 2020
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng. Kursen ges på grundnivå och utgör en obligatorisk kurs på termin 1.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Mål

Student ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskap om socialpolitikens betydelse för socialt arbete
 • visa grundläggande kunskap om den svenska välfärdspolitiken sett ur ett nationellt och internationellt perspektiv
 • visa kunskap om välfärdens organisering och socialt arbete ur skilda perspektiv
 • kunna redogöra för och exemplifiera grundläggande politiska och ekonomiska förutsättningar och förändringar i svensk socialpolitik.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att reflektera över socialt arbete utifrån brukar-, professions- och organisationsnivå
 • identifiera och analysera likheter och skillnader vad gäller välfärdspolitiken i olika länder
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera välfärdens sociala förutsättningar, utveckling och konsekvenser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna kritiskt reflektera över hur välfärdspolitik och klientkategorisering påverkar sociala arbetet på individ-, organisations- och samhällsnivå
 • kunna problematisera och reflektera över den svenska välfärdens strukturomvandling och dess konsekvenser för socialt arbete och socialarbetarrollen.

Innehåll

Kursen bygger vidare på den föregående introduktionen till socialt arbete och lägger grunden till teman som återkommer i programmet, särskilt:

 • Socialpolitiska teorier om olika välfärdsmodeller
 • Den socialpolitiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet
 • Det sociala arbetet i förhållande till välfärdsstatens utveckling, förändring och utmaningar
 • Organisatoriska förutsättningar för socialpolitiken och det sociala arbetet

Kursen behandlar samspelet mellan politiska-, ekonomiska- och sociala förhållanden i välfärdssamhället samt förhållandet mellan välfärdsstat (inkl. kommunal nivå), medborgare, marknaden och familjen. Detta görs bland annat ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på aspekter såsom genus, ålder, funktionalitet och etnicitet. Vidare behandlas frågor om new public management och digitalisering.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier, i muntliga och skriftliga uppgifter som utförs enskilt och i grupp. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan exempelvis vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin