Postsocialistiska nationalismer i litteratur, film och konst

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5RY052

Kod
5RY052
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 maj 2020
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är fristående.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap alternativt 90 hp i något huvudområde inom humaniora eller samhällsvetenskap inklusive ett självständigt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursen fokuserar på nationalismens kulturella yttringar inom litteratur, film och konst i Bulgarien, Polen, Ryssland och andra länder i Östblocket samt forna Jugoslavien efter Berlinmurens fall. Studenter kommer att kritiskt analysera konstruktionen av nation, nationell identitet och nationalism i de valda länderna.

Efter avslutad delkurs ska studenter kunna:

  • analysera nationalismens kulturella yttringar inom litteratur, film och konst i de valda länderna
  • applicera teorier om nation, nationell identitet och nationalism i en diskussion om kulturella yttringar som rör dessa frågor i de valda länderna
  • redogöra för olika former av nationalismer i de valda länderna från 1990-talet till våra dagar
  • kritiskt och självständigt formulera en frågeställning och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig analys samt tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till information och källmaterial

Innehåll

Under kursen kommer studenterna att muntligt och skriftligt med utgångspunkt i olika teorier analysera hur de nya nationalmyterna formas och kritiseras inom litteratur, film och konst i de valda länderna. De olika formerna av nationalismen kommer att studeras i transnationellt och globalt perspektiv och bidra till studenters kritiska förståelse av politiska, samhälleliga och kulturella förändringar i de berörda länderna.

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad. I kursen ingår skriftliga och muntliga redovisningar. Studenternas egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen, därför krävs det närvaro och aktivt deltagande vid kursens samtliga undervisningstillfällen. Följande undervisningsformer förekommer: obligatoriska online seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, grupparbeten och självständiga studier. Undervisningen sker på svenska.

Examination

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt ett självständigt arbete på ca 3000 ord på svenska eller engelska. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin