Afrikanistik A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA105

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA105
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 maj 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper inom ämnet afrikanistik (eller afrikastudier) och dess teoretiska och metodiska utgångspunkter. Den ger en humanistisk-samhällsvetenskaplig introduktion till afrikanska samhällen och länder, inklusive den afrikanska diasporan. Kursen lyfter även fram afro-svenska relationer, kopplingar och sammanhang. Genom att kombinera tvärvetenskapliga perspektiv tillhandahåller kursen redskap för att analysera komplexa historiska och samtida sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • uppvisa översiktlig humanistisk-samhällhällsvetenskaplig kunskap om afrikanska samhällen och länder, inklusive den afrikanska diasporan,
  • kunna söka, värdera och tillgodogöra sig kunskap och information rörande Afrika,
  • uppvisa förmåga att använda olika redskap för att analysera komplexa historiska och samtida sammanhang utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt

Innehåll

Moment 1: Historia, kultur och samhälle, 7,5 hp

Momentet ger studenten en överblick av Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling. Teman som förkoloniala samhälls- och försörjningssystem, slaveri, kolonialism och självständighet, berörs av momentet med hjälp av antropologiska, arkeologiska och historiska angreppssätt och insikter.

Moment 2: Afrika på 2000-talet, 7,5 hp

Momentet behandlar samtida afrikanska politiska, ekonomiska och kulturella sammanhang. Här uppmärksammas frågor om post-kolonialitet och globalisering, demokrati och utveckling. Ett särskilt tema berör global hälsa, som en arena för lokala och internationella projekt av ekonomisk, politisk och bio-medicinsk slag.

Moment 3: Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande, 7,5 hp

Momentet introducerar afrikansk litteratur och andra konstformer som film, skulptur, bild, muntlig tradition och musik. Här uppmärksammas och jämförs traditioner från olika kultur- och språkområden samt sociala och politiska rörelser. Momentet lyfter särskilt fram samtida exempel på enskilda musikutövare, författare och filmskapare.

Moment 4: Afro-svenska relationer förr och nu, 7,5 hp

Momentet ger en orientering och vägledning om afro-svenska relationer i dåtid och nutid. Här behandlas rasism och afrofobi, kultur och kulturskapande, samarbeten (forskning, vänföreningar, bistånd, missionärsverksamhet), afrikanska förebilder och stereotyper samt migration och diaspora.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, filmvisningar och studiebesök. Momenten följer normalt på varandra i den ordning de angivits. För kunskapsstoff som krävs vid examinationen är deltagande vid föreläsningar betydelsefullt. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk. De studerande äger i normalfallet rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination av momenten 1, 2, 3 och 4 sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Underkänd eller Väl Godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin