Det globala energisystemet

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV331

Kod
1GV331
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N, Geovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 december 2020
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för energi i olika former och grunderna för dess produktion
  • sammanfatta de globala energitillgångarna och förklara begränsningar och möjligheter för olika energikällor
  • beskriva energiflöden i samhället och energins betydelse för välfärd och utveckling
  • redogöra för energisäkerhetsmässiga problemställningar, miljöeffekter och kopplingar till hållbar utveckling

Innehåll

Fundamentala grunder för energisystem. Definitioner och olika enheter för energi. Energiomvandlingar, olika typer av energi i naturen. Grundläggande egenskaper hos olika energiresurser, däribland både fossila och förnyelsebara. Geologiska och geografiska fördelningar av energiresurser.

Översikt av olika typer av kraftverk och hur de fungerar. Betydelse av energi inom samhället och dess användningsområden inom ekonomi och för välfärd. Energisäkerhet och energipolitik. Miljöproblem relaterade till de olika energislagens användning. Framtidens energiförsörjning och relaterade utmaningar som peak oil, resursuttömning och hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Examination via tre skriftliga inlämningsuppgifter (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin