Organisk kemi II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB420

Kod
1KB420
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Något av följande krävs: (1) 60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive 10 hp organisk kemi, eller (2) 60 hp inom Ämneslärarprogrammet varav minst 30 hp kemi, inklusive 10 hp organisk kemi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • entydigt redovisa kolföreningars struktur med användning av strukturformler och projektioner 
  • förutsäga organiska föreningars fysikaliska och kemiska egenskaper, inklusive reaktivitet, utifrån deras struktur, och diskutera hur dessa egenskaper kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden
  • identifiera och diskutera stereokemiska problemställningar i relation till kemiska transformationer
  • identifiera och beskriva viktiga organisk-kemiska reaktioners förlopp och diskutera dessa reaktioners mekanismer
  • planera och genomföra grundläggande organiska transformationer och analyser av betydelse för organisk syntes, genomföra enklare riskbedömning, löpande dokumentera samt muntligt och skriftligt redovisa laborationers innehåll och resultat.

Innehåll

Deskriptiv organisk kemi och reaktionslära. Stereokemi. Organiska reaktionsmekanismer. Organisk syntesmetodik. Spektroskopi och analysmetodik inom organisk kemi. Organiska föreningars struktur och relation till föreningars fysikaliska och kemiska egenskaper. Industriell organisk syntes och för organiska ämnen i vardagen. Övningar i grundläggande metodik som används på ett organisk-kemiskt laboratorium, samt användning av spektroskopiska och kromatografiska tekniker. Litteratursökning. I anslutning till laborationerna behandlas risker och skyddsfrågor i laboratoriearbete. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (8 hp) anordnas vid slutet av kursen. Laborationer och övriga obligatoriska moment (7 hp) examineras löpande. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av de ingåede moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurserna Organisk kemi 15 hp (1KB401) eller Organisk Kemi II 15 hp (1KB413) eller preparativ organisk kemi (1KB444). Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin