Galenisk farmaci II

7 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FG607

Kod
3FG607
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 20 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Behörighetskrav

Termin 1 - 4 på apotekarprogrammet,

Farmaceutisk fysikalisk kemi,

Galenisk farmaci I,

Professionell utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • beskriva hur utformningsprincip samt egenskaperna hos aktiva substanser och hjälpämnen påverkar ett bruksfärdigt läkemedels galeniska och biofarmaceutiska egenskaper,
  • beskriva hur läkemedelstillverkning organiseras samt beskriva vanliga enhetsoperationer som används vid tillverkning av fasta läkemedel,
  • föreslå rationella val av formulering och tillverkningsprocess i syfte att uppnå uppsatt produktspecifikation för ett läkemedel,
  • planera och genomföra ett laborativt försök för att besvara galeniska frågeställningar relevanta vid utveckling och tillverkning av läkemedel
  • visa förmåga att analysera och bedöma erhållna experimentella data,
  • söka, sammanställa och kritiskt bedöma information samt tillämpa erhållen kunskap för att lösa en given problemställning,
  • i grupp muntligt och skriftligt presentera och diskutera galeniska frågeställningar relaterade till utveckling och tillverkning av läkemedel

Innehåll

Med kunskaperna från kursen Galenisk farmaci I som utgångspunkt studeras ytterligare delområden av ämnet Galenisk farmaci.

Kursen omfattar preformulering och formulering av såväl lågmolekylära ämnen som biomolekyler och andra högmolekylära ämnen. I detta sammanhang diskuteras olika strategier för att utifrån ofta begränsade mängder aktiv substans erhålla relevant fysikalisk-kemisk information, som tillsammans med indikation och patientgrupp ligger till grund för val av läkemedelsform, hjälpämnen och tillverkningsprocess.

Under kursen behandlas sådana enhetsoperationer som används vid tillverkning av huvudsakligen fasta orala beredningar (tabletter och kapslar) från pulver, exempelvis blandning, granulering och tablettslagning samt tillhörande kvalitetskontroller. Frågor kring hur partikel- och pulveregenskaper påverkar olika tillverkningssteg samt hur dessa egenskaper kan modifieras diskuteras.

Genom kursens laborationer tränas och examineras praktiska aspekter av tillverkning av fasta orala beredningar. Vidare övas planering och praktiskt genomförande av biofarmaceutisk och galenisk karakterisering av läkemedel. Under kursens laborationer tränas även genomförandet av riskanalyser och tillämpning säkerhetsföreskrifter som gäller vid laboratoriearbete samt dokumentering av det egna laborativa arbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt gruppövningar. Obligatoriska moment: Samtliga moment i samband med laborationer och gruppövningar.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt skriftlig tentamen(provkod, 5 hp) och godkända laborationer även närvaro och aktivitet på övriga obligatoriska moment samt godkänd gruppövning (2 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som [3FG600, Galenisk farmaci, 16,5 hp] på grund av överlapp.

Övergångsbestämmelser

Ev. särskilda bestämmelser för vad som gäller när kursen upphör att ges eller förändras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin